จับรางวัลจำนวน 1 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ในวันที่ 1 ก.ค. 53 โดยจะประกาศรางวัลผู้โชคดีที่ www.crystal.co.th ในวันที่ 9 ก.ค. 53

1. คุณ กฤตยาณี  พานสุวรรณ์  นครราชสีมา
2. คุณ กันยา เผือกผ่อง  กรุงเทพฯ
3. คุณ กิ้มล้วน  นาคทวน  ชุมพร
4. คุณ กุลจิรา โพธิ์เผือก  นครปฐม
5. คุณ ขวัญจิรา วิเวช อำนาจเจริญ
6. คุณ คณัชชา จุลสุคนธ์  กรุงเทพฯ
7. คุณ จตุพร  ลิขิตขจรนุวัฒน์  สงขลา
8. คุณ จันทร์ฉาย  ศิริเวชพันธ์์ กรุงเทพฯ
9. คุณ จารุวรรณ  มังเทศ อุทัยธานี
10. คุณ จิตติมา ภาสะพันธ์์  นนทบุรีี
11. คุณ จิตรา  บวชกระโทก นครราชสีมา
12. คุณ จิรพงษ์์  ลิ้มตระกูล  เชียงราย
13. คุณ จุฑารัตน์  บุญสิทธิ์  นครศรีธรรมราช
14. คุณ ชัยวัฒน์  อินทร์มา กรุงเทพ
15. คุณ ชุติมณฑน์  สันตวิริยะพันธ์  สมุทรสาคร
16. คุณ เดือน จินดาธรรม  กรุงเทพ
17. คุณ เดือนเพ็ญ นาฤคนอก  นนทบุรี
18. คุณ ทิพวรรณ  อินทผลสุข สมุทรสงคราม
19. คุณ ธนกร พิมพ์สกน กรุงเทพฯ
20. คุณ ธนพัฒน์ี  การสมพิศ กรุงเทพ
21. คุณ ธนวัฒน์ สีบัวบาน  ชัยภูมิ
22. คุณ ธนศักดิ์  เดชกล้า  ตราด
23. คุณ ธนิตา จิตรานุรักษ์สกุล ชลบุรี
24. คุณ ธัชพล  ตั้งจิโรชธนา  ศรีสะเกษ่
25. คุณ ธันยพร  ชลิตตานนท์  กรุงเทพ
26. คุณ นพรัตน์ ศรีประดิษฐ์ กรุงเทพ
27. คุณ นภัสพร ชื่นรัตน์ นนทบุรี
28. คุณ นภัสรพีธ์กร แสนสิทธิ์ เชียงใหม่
29. คุณ นรินทร์  เพ็ชรไพร  ร้อยเอ็ด
30. คุณ บุษกร  หมากฝิน  กาญจนบุรี
31. คุณ เบญจภรณ์  กองราช  ปทุมธานี
32. คุณ ปนัดดา  คงแก้ว ตรัง
33. คุณ ประกอบ  ชวดประเสริฐ  ปทุมธานี
34. คุณ ประดับบุญ พิศาลสงคราม สระบุรี
35. คุณ ประดิษฐ์  ทองกุล กรุงเทพ
36. คุณ ประเสริฐ  ปัญตดี บุรีรัมย์ี
37. คุณ ปราณี สุดเสมา นครสวรรค์
38. คุณ ปัตทัมมา จันทอง  นครปฐม
39. คุณ ปัทมา มารักษ์ สมุทรปราการ
40. คุณ เปมิกา กฤษณานุวัตร์ นนทบุรี
41. คุณ พงษ์พัฒน์ แสงเนตร  ร้อยเอ็ด
42. คุณ พรทิพย์  สุขอนันต์  กรุงเทพ
43. คุณ พรพรรณ พูลเพิ่มพรรณ์  ปทุมธานี
44. คุณ พรมรินทร์ ภาคะ ยโสธร
45. คุณ พรรณพร แสงสวัสดิกุล  กรุงเทพ
46. คุณ เพชรรุ่ง สีดาพาลี สมุทรสาคร
47. คุณ เพียร  ลำพาย ร้อยเอ็ด
48. คุณ ภูวดล เด็กหลี กรุงเทพ
49. คุณ มลฤดี  แสงสง่าพงษ์ ระนอง
50. คุณ ยุภารัตน์ นิยม  ศรีสะเกษ
51. คุณ รวิตตา บำเพ็ญเพียรกิจ นครสวรรค์
52. คุณ รัชนู สีม่วง หนองบัวลำภู
53. คุณ ลักษมี ณ น่าน น่าน
54. คุณ ลำดวน สุนทรสวัสดิ์ นนทบุรี
55. คุณ วกลณี เกษมศักดิ์ กรุงเทพ
56. คุณ วิชิต ผิวเลิศ สุพรรณบุรี
57. คุณ วิชุดา มูลมิรัตน์ กรุงเทพ
58. คุณ วิภาวดี โพธิขำ นครราชสีมา
59. คุณ วิมลรัตน์ จิรธรรมนิติกุล สมุทรปราการ
60. คุณ วิสูตร แคฝอย เพชรบูรณ์
61. คุณ ศศิลักษ์ ชมเงิน ปทุมธานี
62. คุณ ศักดิ์ดาี ถิราวัตร เชียงใหม่
63. คุณ ศุภานิช เตชสุภกุล นครปฐม
64. คุณ ศุภิสรา ฟุ้งเฟื่อง กรุงเทพ
65. คุณ สมหมาย พรมาชื้อ ประจวบฯ
66. คุณ สมาน หุนารัตน์ สมุทรปราการ
67. คุณ สโรชา วงศ์อาทิตย์ นครปฐม
68. คุณ ส่องแสง โมฆรัตน์ ร้อยเอ็ด
69. คุณ สันต์สิทธิ์ กาญจนมัย กรุงเทพ
70. คุณ สายทอง คมใส ตราด
71. คุณ สาริณี กะดามัน กรุงเทพ
72. คุณ สิริจิรา ตันประดับสิงห์ อุทัยธานี
73. คุณ สุขุมาลย์ อารีภูวไนยกุล กรุงเทพ
74. คุณ สุชาดา บุญจันทร์ พัทลุง
75. คุณ สุณิสา แยบการไถ อยุธยา
76. คุณ สุธาทิพย์ สมสนุก กรุงเทพ
77. คุณ สุนิษา สมสุข ลพบุรี
78. คุณ สุภาพ เอกพนารัตน์ สุโขทัย
79. คุณ สุภาพร โสไกร กำแพงเพชร
80. คุณ สุภาพร ทองมี กรุงเทพ
81. คุณ สุรชัย สุดรู้ กรุงเทพ
82. คุณ สุวรรณา รุ่งศิริพัฒน์ กรุงเทพ
83. คุณ เสน่ห์ การินตา นนทบุรี
84. คุณ เหรียญทอง วงศ์สองชั้น กรุงเทพ
85. คุณ อดิเรก ผาพันธ์ นนทบุรี
86. คุณ อดิษฐา จันสุกสี กรุงเทพ
87. คุณ อนงค์นุช พรมปัญโญ เพชรบูรณ์
88. คุณ อนุรักษ์ แก้วผนึก กรุงเทพ
89. คุณ อนุวัฒน์ หอมรส แพร่
90. คุณ อมรชัย สมน้อย นครราชสีมา
91. คุณ อมรรัตน์ โพธิสารสกุล ราชบุรี
92. คุณ อรณี ประดับวงษ์ ชัยภูมิี
93. คุณ อรรถพล พิทักษ์ ชุมพร
94. คุณ อรรถพล ทับทิม กรุงเทพ
95. คุณ อรวรรณ มาลีวงษ์ ราชบุรี
96. คุณ อรัญญา บุญอินทร์ กระบี่
97. คุณ อรุณทิพย์ ย้อนสกุล สระบุรี
98. คุณ อัจฉรานันท์ ตันติฤทธิศักดิ์ มุกดาหาร
99. คุณ อาธร แก้ววัง สระบุรี
100. คุณ เอกชัย เขมะชิต อ่างทอง

หมายเหตุ : สำหรับผู้โชคดีจะได้รับจดหมายยืนยันจากทางบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งรายละเอียดในการมารับของรางวัลค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.crystal.co.th/news_label-bbwin1.html (3841)