รับ 30 ล้านทายแชมป์บอลโลก จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 10,000,000 บาท รวม 10,000,000 บาท
ด.ญ. ชโลปกรณ์ ทิมกุล 36/35 ม.7 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ลำดับที่ 2 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท รวม 10,000,000 บาท
บัญชา นามวัฒน์ จ.สุรินทร์
ปวริศา กิจประสพ จ.พระนครศรีอยุธยา
พิมพา ป้องขวาพล จ.พระนครศรีอยุธยา
ภูมิพัฒน์ หอมอบ จ.พะเยา
วีรศักดิ์ ศรีสุริย์วงศ์ จ.สุโขทัย
สวิน อัตจริต จ.จันทบุรี
อัมรี การะซา จ.นราธิวาส
เทียนชัย นุ่มเนื้อ จ.นครสวรรค์
เพียงใจ บุญชินะ จ.สุโขทัย
ด.ญ.แพรวา ธีรวนบดี จ.ชัยภูมิ

ลำดับที่ 3 บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด รถยนต์ 1 คัน รวมมูลค่า 825,000 บาท
ด.ช.เกียรติรัต ผิวเกลี้ยง จ.แพร่

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด รถยนต์ 5 คัน รวมมูลค่า 1,969,500 บาท
จักรกฤษณ์ กัลยารัตน์ จ.ยโสธร
ด.ญ.ชลิดา บูรณะ จ.สมุทรปราการ
ณัฐวรรณ รัตนเสถียร จ.อุตรดิตถ์
ธีระพล ตันติเวชชำนาญ กทม.
ด.ญ.ศุภิสรา มั่นใจอารยะ จ.ชลบุรี

ลำดับที่ 4 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รถยนต์ แจ๊ส รุ่น S AT จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 1,194,000 บาท
ด.ญ.กิตติพร ภววทัญญู จ.สมุทรสาคร
พรรณทิพา อั้นทอง จ.ตรัง

ลำดับที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รวม 10,000,000 บาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : กมลวรรณ กลิ่นบุญ จ.กำแพงเพชร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : ด.ญ.กรรณ์ลิกา แก้วสุข จ.สระบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 3 : กรองแก้ว สุขมูลศิริ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : กฤษณา ศรีม่วง จ.นครนายก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5 : กองกาจ ทุ่งสี่ จ.แพร่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6 : ขวัญ หมั่นพลศรี จ.หนองคาย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 7 : จินดา สังข์หยู จ.ภูเก็ต
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 8 : จีรพัฒน์ วรรณไพบูลย์ จ.พิจิตร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 9 : จุฑามาศ ชูสุวรรณ จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10 : ฉวีวรรณ์ ดวงจันทร์โชติ จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 11 : ชัยทัต ปานตระกูล จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 12 : ชาญชัย ณ มณี จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 13 : ชามิตา เตชัย จ.อุตรดิตถ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 14 : ด้วง ลาดี กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 15 : ตรีทิพย์นิภา เที่ยงทัศน์ จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 16 : ถกล ชัยวัฒน์ จ.สมุทรสงคราม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 17 : ทรงศักดิ์ ซุยโพธิ์น้อย จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 18 : ทวี กลิ่นขวัญ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 19 : ทศพร อุดมพัฒนากร จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 20 : ธนะพัฒน์ ศักดิ์สิริวรกุล จ.สกลนคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 21 : ด.ช.ธนาคม หลุมทอง จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 22 : ด.ญ.ธมนภัทร คณาญาติ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 23 : ธวัชชัย สกุลอ๊อด จ.ตาก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 24 : ด.ช.ธิติพงศ์ สินธิทา จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 25 : นงเยาว์ กองแสนสี จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 26 : นนทกร บุญบำรุง จ.กาญจนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 27 : นพกร อุทรส จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 28 : ด.ช.นพณัฐ เดือนหงาย จ.พิจิตร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 29 : นพเก้า กาละพันธุ์ จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 30 : นริศ มานะจินดานนท์ จ.นครปฐม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 31 : นฤมล ไชยเสน จ.ภูเก็ต
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 32 : นันทิตา ผดุงพนา จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 33 : นิรันดร์ ภูมิลา จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 34 : นิวัฒน์ ไกรคุ้ม จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 35 : บัญชา สุวรรณปักษิน จ.พิจิตร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 36 : บานชื่น ฉิมกรด จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 37 : บุญศรี แสนกล้า จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 38 : ด.ช.ปฏิภาณ แก้วเกตุ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 39 : ปฐมพงศ์ ชัยคณาพิบูลย์ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 40 : ปฐมาวดี แสงสุข จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 41 : ร้อยโทปณิธาน ภารการ จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 42 : ด.ญ.ปนัดดา บุตรดี จ.สกลนคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 43 : ประชัย ลิขิตเจริญธรรม จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 44 : ประพิณ สุริยะมณี กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 45 : ประมาณเดช ปลื้มเปรม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 46 : ประสงค์ กิ้วภาวัน จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 47 : ส.ต.อ.ปราโมช ศรีใส จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 48 : ปรีชา ฉัตรปัญญาวุฒิ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 49 : ปรีชา บุญจันทร์ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 50 : ด.ช.ปวริศ สุขะปัญญา จ.ภูเก็ต
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 51 : ปัณฑารีย์ ใจดี จ.น่าน
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 52 : พงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรม จ.สกลนคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 53 : พงษ์ศักดิ์ นันทะยอง จ.ลำพูน
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 54 : พร คำพา จ.บุรีรัมย์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 55 : พัชรินทร์ เงินทอง จ.เชียงราย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 56 : พาณี อินฉุย จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 57 : พิชิต ภูมิเพ็ง จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 58 : ภคนันท์ สดนามอญ จ.อุตรดิตถ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 59 : ภัทรภร เจริญศิลป์ จ.เลย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 60 : ภาณุวัฒน์ โตศักดิ์สิทธิ์ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 61 : จ.ส.ต.มงคล ลีเป้ จ.พิจิตร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 62 : มยุรา อินต๊ะจันทร์ จ.ตาก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 63 : มีนา อัครภูวดล จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 64 : ยอดรัก เจินยุหะ จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 65 : รุ่งนภา ศรไชย จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 66 : ลัดดา อำนวยพร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 67 : วัลลภา ลิ่วลักษณ์ จ.นราธิวาส
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 68 : วิชุตา จันทร์สีดา จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 69 : วิภา ศรีเมือง จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 70 : วิรัช วุฒิโช จ.นครปฐม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 71 : วิสูตร ภู่รอด จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 72 : วิเชียร หอมงาม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 73 : ศฎาวุฒิ นพกาศ จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 74 : ศิรประภา พุฒจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 75 : ศิริประภา สระจันทร์ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 76 : ด.ต.ศิริพงศ์ นิยมพงษ์วิรัตน์ จ.ลำปาง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 77 : ศุภาวรรณ กันยามิน จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 78 : สถิตย์ รัตนสมุทร จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 79 : สมจินตนา คุปตสุนทร จ.จันทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 80 : สมชาย ปรัชญาเกรียงไกร จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 81 : สมบัติ ขวัญคง จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 82 : สมบัติ ไทรแช่มจันทร์ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 83 : สมบูรณ์ อินทชิต จ.เพชรบูรณ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 84 : สมพิษ นิลดอนขวาง จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 85 : สิน เขตขยัน จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 86 : สุกัลยา เผือกไพบูลย์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 87 : สุดเอื้อม ทองคำ จ.สุพรรณบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 88 : สุนันท์ รักศิลป์ จ.ยโสธร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 89 : สุริพงษ์ ปัดไธสง จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 90 : สุวิช ประกอบแสง จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 91 : อนุชิต บุญรอด กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 92 : อาทิตย์ ชวลิตสกุลเดช จ.อุตรดิตถ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 93 : อ้อย โภคาพานิชย์ จ.หนองคาย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 94 : เฉลิมพงษ์ รอดณรงค์ จ.สระบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 95 : เชิดศักดิ์ แพรศรี กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 96 : เบ็ญจวรรณ์ สวยรูป จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 97 : เพ็ญประภา รักษาพล จ.อำนาจเจริญ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 98 : เอกรัฐ สิริไสยาสน์ จ.จันทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 99 : เอกลักษณ์ ยอแสง กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 100 : โสภี แทรกสุข จ.ภูเก็ต

ลำดับที่ 6 บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชุดโฮมเธียเตอร์พร้อมทีวี 37 นิ้ว จำนวน 20 ชุด รวมมูลค่า 1,019,600 บาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : คาน พลเยี่ยม จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : ชัยพิทักษ์ อัครสกุลภิญโญ จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 3 : ณัฐนนท์ ญาติคำ จ.หนองคาย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : ธนกร ภริตานนท์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5 : พงศกร ดอกแก้ว จ.กาญจนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6 : พรลิขิต เหล่าไชย จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 7 : พลกฤษณ์ อุรุเอกโอฬาร จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 8 : ด.ช.พีรวัส อิงคสันตติกุล จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 9 : วนิดา ลัทธวนิชพันธ์ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10 : ศัพทนา เทศสูงเนิน จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 11 : สาโรจน์ กิติวงศ์ไพศาล กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 12 : สำราญ ท้วมผาสุข จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 13 : สุภี มาลี จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 14 : หทัยชนก อาระพุทธ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 15 : อมรรัตน์ วันอังคาร จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 16 : อัครเดช เอี่ยมสำอางค์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 17 : เกียรติคุณ นิติสิริ จ.ชัยนาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 18 : เชษฐา แมดมิ่งเหง้า จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 19 : เด่นเดือน พรรณวงศ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 20 : โกเมธ แซ่เตียว จ.ชลบุรี

ลำดับที่ 7 บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บัตรกำนัล The Mall จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 1,500,000 บาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : จำปี ผิวศรี จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : จินดา บุญแก้วเสือ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 3 : จิระ ไชยศรี จ.จันทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : ชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5 : ฐมนต์พร พัดลม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6 : ณรงค์ เจริญสุข จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 7 : ณัฏฐิกาพร สายคำมี จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 8 : ดิษฐพงษ์ สุภายะ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 9 : ด.ญ.ตรีทิพย์ พาหุการ จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10 : นพรัตน์ เจตะวัน จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 11 : นราศักดิ์ กุลวงศ์ จ.มุกดาหาร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 12 : นัยนา มะโนยะ จ.ลำปาง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 13 : นาค บุญญาคมน์ จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 14 : นุชจรินทร์ ยอแซพ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 15 : ปรเมศวร์ เมฆขยาย จ.เชียงราย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 16 : มงคล บุญทรัพย์ จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 17 : ส.ต.ท.มานะ พลบม่วง จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 18 : วัชรพงษ์ กานต์เดชารักษ์ จ.นครปฐม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 19 : ศุภากร วังซ้าย จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 20 : สมพงษ์ สิงห์ทอง จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 21 : สมเกียรติ เกตมาตย์ จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 22 : สายสุดา หะมิงมะ จ.ปัตตานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 23 : สุจิณ ภู่คุ้ม จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 24 : สุชาติ คงสง จ.ตรัง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 25 : สุพรรษา ไกรสร จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 26 : สุภัทษร เรืองฤทธิ์วัฒนา กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 27 : สุวารี อยู่สบาย จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 28 : อภิรมย์ ประมาณพล จ.จันทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 29 : อุไรวรรณ สหมิตรมงคล จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 30 : ด.ช.เหมรัศมิ์ จิรสูตรสกุล จ.ชลบุรี

ลำดับที่ 8 บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 1,265,000 บาท
ด.ช.กิตติพศ ปรางค์ศรีเจริญ กทม.
ส.อ.ประกิจ แสงศิลไชย จ.ประจวบคีรีขันธ์
พัทธิยะ คิ้วยม จ.ระยอง
วีรพงษ์ อุดมพาณิชกุล จ.พัทลุง
ศุจิรัตน์ สุระวิโรจน์ จ.ราชบุรี
สาคร ยางธิสาร จ.สกลนคร
สิทธิกร กิตติอัสนีกร กทม.
สุกัญญา ใจกาศ จ.เชียงราย
สุมาลี ดุลยพิพัฒน์ จ.ลำปาง
เทวัญ จันทร์อ่อน จ.ปทุมธานี
จำเริญ สุราฤทธิ์ จ.ปทุมธานี
ชิติสรรค์ จิรสัตยาวงษ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ด.ต.หญิงณธภร ธนภัทรปภาวิชญ์ จ.นครปฐม
ด.ญ.พัณณิตา มาลาฉ่ำ จ.ระยอง
ศุพิชญา สกุลสุทธิวัฒน์ จ.ระยอง
สมพิศ เงินงาม จ.กำแพงเพชร
อรอุมา ทองอินทร์ จ.สระบุรี
เพ็ญศรี ลักษณพณิชกิจ กทม.
น.อ.เรียน ไวยภารา กทม.
ด.ญ.แพรพลอย สนามพล กทม.
จักรพงษ์ ใครบุตร จ.สกลนคร
ถาวร ดำรงพาณิชย์ จ.สมุทรสงคราม
ธนาฒน์ เพ็ญนารา จ.กำแพงเพชร
พีรพล หล่อธราประเสริฐ จ.นครราชสีมา
มาลินี หนูงาม จ.ประจวบคีรีขันธ์
วิสูตร พรมมา จ.กำแพงเพชร
อมรเพชร อุสาพรหม จ.นครพนม
ด.ญ.เบญญา อาจศิริ จ.ขอนแก่น
ร.อ.เมธี สังข์สุวรรณ จ.ลพบุรี
ไชยรัตน์ มหาโคตร จ.นครพนม

ลำดับที่ 9 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เงินสด 20,000.- บาท จำนวน 150 รางวัล รวมมูลค่า 3,000,000 บาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : กมลภพ ช้ำเกตุ จ.สิงห์บุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : กรรณิการ์ ใจหมั่นเพียร จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 3 : กรรณิการ์ ไกรการ จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : กรวิภา แพสอน จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5 : กฤษดา วงศ์ถิรสิน กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6 : กอบกุล การินทร์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 7 : กัณฐิกา เกตุเพ็ง จ.ตราด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 8 : กัณภัส พวงพืช กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 9 : กุหลาบ บุญนอก จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10 : ขันติ โสภณ จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 11 : ด.ช.คณิศร วงศ์นำพร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 12 : คนึงนิจ สิทธิรักษ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 13 : คนึงนิตย์ ทาเมา จ.เชียงราย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 14 : ด.ต.หญิงจินตนา แก้วเต่า จ.อุทัยธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 15 : ด.ญ.จิรนันท์ รอดชีวะ จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 16 : ชญาภัทร จิตรพีระ จ.อุทัยธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 17 : ชนกานต์ มโนธรรมจิตต์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 18 : ชนิภรณ์ เกตุแก้ว จ.ตราด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 19 : ชาตรี พฤกษ์อำนวย จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 20 : ชุมพล ศิลปชัย จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 21 : ชูเดช พรหมปัทมะ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 22 : ด.ต.ณฐพล คำทวี จ.สมุทรสงคราม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 23 : ณัฏฐพัชร์ มั่งสมบูรณ์ จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 24 : ณัฐวัตร คมเฉียบ จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 25 : ดรุณี อินจุ้ย กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 26 : ดารา ชูปาน จ.พัทลุง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 27 : ด.ช.ตุลย์ พรหมถาวร จ.อ่างทอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 28 : ถนัด แคะสูงเนิน จ.ตราด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 29 : ทนงค์ หลักแหลม จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 30 : ทองอยู่ หาญณรงค์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 31 : ธนกฤต ดางดึงษ์ จ.แพร่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 32 : ธนชัย ชุติธนพร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 33 : ธวัชชัย แสงสุวรรณ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 34 : ธวัลรัตน์ ชัยพิทักษ์ศักดา จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 35 : ด.ญ.ธัญนันท์ ดาวดึงษ์ จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 36 : ธัญลักษณ์ พลบูรณ์ จ.สกลนคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 37 : ธัญลักษณ์ แสงอร่าม จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 38 : ธันยพร สายทอง จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 39 : พ.ต.ต.ธานินทร์ ทองเยาว์ จ.ตรัง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 40 : ธิติวัฒน์ อิสระบุตรฐิติกุล จ.บุรีรัมย์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 41 : ธีรชัย เชษฐ์ประภัทรกร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 42 : ธีรภัทร วิทยาเรืองศรี จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 43 : ด.ช.นพณัฐ พินิจสกุล จ.พังงา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 44 : นราธิป ธีรปกรณ์รัตน์ จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 45 : นรินทร์ พยัฆมะเริง จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 46 : ด.ช.นันทภพ ทองฤทธิ์ จ.น่าน
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 47 : ด.ช.นิพิฐพนธ์ บุญคง จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 48 : นิศากร รัตนแมด จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 49 : ด.ต.บรรเจิด บุญมี จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 50 : บิสมี เฮงสาแม จ.นราธิวาส
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 51 : บุญทอง สิทธิโชติ จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 52 : บุญลือ ช่วงกรุด กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 53 : ด.ญ.บุษกร ม่วงอินทร์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 54 : ปกรณ์ ทาพลขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 55 : ปกิตตา แสงแก้ว จ.เลย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 56 : ปรมาภรณ์ เชื้อกิตติศักดิ์ จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 57 : ประมวล แก้ววิเศษ จ.สระบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 58 : ประเวศน์ มิ่งหนองอ้อ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 59 : ปริญญา ทิพย์รวย จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 60 : ปริญญา สะลิม จ.อุตรดิตถ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 61 : ปริญญา เดื่อดิน จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 62 : ด.ญ.ปริยากร ดวงศรี จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 63 : ปาริชาติ พยุหไพศาล จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 64 : ปาลิดา ศรีนาด จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 65 : ด.ช.ปีเตอร์ เชชเวิท กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 66 : ผกาวรรณ์ อุดอ้าย จ.พะเยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 67 : พงษ์ศักดิ์ พลเยี่ยม จ.หนองบัวลำภู
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 68 : พงษ์เทพ ชูชัยศรี จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 69 : พรรธินี มูลคำ จ.น่าน
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 70 : พฤกษ์ฟ้า แพรดำ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 71 : พัก วังคีรี จ.เพชรบูรณ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 72 : ด.ญ.พัชรภรณ์ ศรไชย จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 73 : พิสิฐ อินทรศิริพงษ์ จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 74 : พุทธางกูร อาจสม จ.สระแก้ว
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 75 : ภคมน สุขเจริญ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 76 : ภัทรดา ปุกปัญญา จ.ตาก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 77 : ภานุกร แก้วชนะ จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 78 : มณฑิตา เย็นประสม จ.สระแก้ว
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 79 : มานพ แต้มทอง จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 80 : มาริษา คงพันธ์ จ.ภูเก็ต
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 81 : มีเกียรติ เชื้อถาวร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 82 : ด.ช.มูฮำหมัดอามีน มูซิตาปี จ.ปัตตานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 83 : ยุทธพงษ์ อ่ำเอี่ยม จ.สุโขทัย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 84 : รุ่งอรุณ ศรีชำนิ จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 85 : ด.ช.วงศธร โชติชีวสุนทร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 86 : วนิดา จินดารัตน์ จ.ปัตตานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 87 : วรรณภา บุญศักดิ์ จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 88 : วัชพงษ์ บุญศักดิ์ จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 89 : วัชรินทร์ อุปนันท์ จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 90 : วัฒนา บูรณศีลสุนทร จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 91 : วันนา ชุ่มปี จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 92 : ด.ญ.วิชญาดา ใจพี่ จ.พะเยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 93 : วิชาญ แก้วลาย จ.ตรัง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 94 : วิทยา รัตนวงษ์ จ.ตราด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 95 : วิทยา แข่งขัน จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 96 : วิริยะ สกุลทองดี จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 97 : วิสูตร บุญเกิด จ.ลพบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 98 : วิเชียร จันทโรภาส จ.กำแพงเพชร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 99 : ศรายุทธ บุญแท้ จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 100 : ศิริรัตน์ วัดวิไล จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 101 : ศุภกร ทองอยู่ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 102 : สนิท อพลพวรรณ จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 103 : สมควร แจ้งสว่าง จ.สุโขทัย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 104 : สมคิด แซ่ย่า จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 105 : สมชาย วงค์แก้ว จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 106 : สมบัติ พรหมเมศร์ จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 107 : สมบูรณ์ แทนเคลือ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 108 : สมพงษ์ ศรไชยญาติ จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 109 : สมพร โสอิน จ.ลำปาง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 110 : ด.ช.สหพล โพธิหล้า จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 111 : สาธิต มังฆะรัตน์ จ.ลำพูน
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 112 : สาวิกา พ่อบุตรดี จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 113 : สิราวิชญ์ สำนักสกุล จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 114 : ด.ต.สุชาติ ประสิทธิแพทย์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 115 : สุธิมา ศรีประไหม จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 116 : สุนทร เรืองกัลป์ จ.กระบี่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 117 : สุพัฒนา สุวรรณอร่าม จ.ภูเก็ต
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 118 : สุพิชชา มากหลาย จ.กระบี่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 119 : สุภาวดี บัวเกตุ จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 120 : สุภาสณีย์ ชนม์ณานันท์ จ.กาญจนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 121 : สุรชัย วิทยาไพโรจน์ จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 122 : สุรพล สุวรรณชู จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 123 : สุริยา จิตเผือก จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 124 : สุริยา ชัยดีจันทร์ จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 125 : สโลธร พงษ์อนันต์ จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 126 : หนูจร วันมะณี จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 127 : ด.ต.อนุภาส สิทธิรักษ์ จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 128 : อภิชาติ เกาะกลาง จ.กระบี่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 129 : อรกัญญา บุญสม จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 130 : อริยะ สกุลทองดี จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 131 : อัครพงษ์ ทะวิลา จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 132 : อัญชิสา เลิศวรนันท์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 133 : ด.ญ.อารีรัตน์ เบ็ญก็เด็ม จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 134 : อิทธิฤทธิ์ เอียผา จ.ปราจีนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 135 : อุเทน ซีกพุดซา จ.ชุมพร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 136 : อ้อมจันทร์ โพธิ์ชัย จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 137 : เกษม บุญทวี จ.ยโสธร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 138 : เจือจันทร์ นวลย่อง กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 139 : เดชา อนันตกูล จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 140 : เดย่า รัตนะ จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 141 : ด.ญ.เพ็ญพิชชา คำมูลตา จ.สุโขทัย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 142 : เสมอ พลคำแหง จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 143 : ด.ญ.เสาวภาคย์ บุญสม จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 144 : เสาวลักษณ์ เกิดมีทรัพย์ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 145 : เอกชัย บุญเม่น จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 146 : เอกฤทธิ์ สันติวิริยนนท์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 147 : เอื้อมเดือน แคล้วโรคา กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 148 : แคชริยา บุญสม จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 149 : ไกรสนุก ทัศน์จันดา จ.สกลนคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 150 : ไชยา เฉลิมเมือง กทม.

ลำดับที่ 10 บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เงินสด 15,000.- บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 1,500,000.- บาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1 : ด.ญ.กมลชนก ชินภักดี จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2 : ด.ช.กรดนัย เคนถาวร จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 3 : กฤษฎา กาญจนจิิตติ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4 : ด.ช.กฤษดา มะริด จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5 : กวินภพ มากบำรุง จ.ชุมพร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6 : กัลยา สุริยะ จ.พะเยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 7 : กิจ เขตนอก จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 8 : จงดี เค้าคุณากร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 9 : จันทร์เพ็ญ คูประสิทธิ์ จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10 : จารุวรรณ คำสมมาตร์ จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 11 : จำเริญ โพธิ์พึ่ง จ.อ่างทอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 12 : จิตตพันธ์ เหมวุฒิพันธ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 13 : จิรายุส บัวเที่ยง กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 14 : ฉัตรชัย แก้วโพธิ์ จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 15 : ชนัญญา วงศ์นภดล จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 16 : ชยกร ธนากรกวีวงษ์ จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 17 : ชวาลวิชช์ นาคงาม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 18 : ชาตรี ประภาธนานันท์ จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 19 : ชุติสา ศิรประพจน์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 20 : ญาตา ไพรบึง จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 21 : ณรงค์ สุขแช่ม จ.พิจิตร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 22 : ธนชัย เทศะแพทย์ จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 23 : ด.ช.ธนรัตน์ เขียวลายเลิศ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 24 : ธนากร สุวะจันทร์ จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 25 : ธนาแสน กิจวาจานนท์ จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 26 : ธรรธร แสงจันทร์ จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 27 : ธวัชชัย อิสรางกูล กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 28 : ธาริน เพียรลุประสิทธิ์ จ.พะเยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 29 : ด.ช.ธีรกร ไพรสิงห์ขรณ์ จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 30 : นภัฐสภรณ์ รักเจียม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 31 : นรภัทร พุ่มกลิ่น กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 32 : นัตตา ถือพลอย จ.แพร่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 33 : นีรชา ธรรมานุวัฒน์ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 34 : บัณฑิต องอาจ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 35 : ประกอบ พลศักดิ์ จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 36 : ประจบ ม่วงทอง จ.ชัยนาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 37 : ประทับ จิตตนัย กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 38 : ปวันดา สุดสูง กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 39 : พนิดา ดีประดิษฐ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 40 : พยอม แสงโรจน์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 41 : พรทิพย์ บูรณะ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 42 : พรรณี ตั้งโชคชัย กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 43 : พิมพ์ สงวนพูนทรัพย์ จ.อุบลราชธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 44 : ด.ช.พิริยะ ทองเพิ่ม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 45 : พุฒตาล มีหนุน จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 46 : พุฒิพงศ์ ห้าวเจริญ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 47 : ภัชราภรณ์ หวานเมือง จ.พัทลุง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 48 : มณทา ชำนิธุระการ จ.สตูล
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 49 : ยุทธพงษ์ หอมหวล จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 50 : รวีพร ดำรงภูมิ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 51 : ระนอง สินสวัสดิ์ จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 52 : ด.ช.รัฐธรรมนูญ จันทร์กระจ่าง จ.สระบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 53 : ลักขิกา เหมือนจิต กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 54 : ลาวัลย์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 55 : ลำพูล จันทวิภาค จ.จันทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 56 : ด.ญ.วชิรญา เผือกจีน จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 57 : วรัชยา ส่องใส จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 58 : วันชัย พิมพ์หิน จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 59 : วารุณี ตันติวนิชย์เจริญ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 60 : วิฑูร จิตตาศิรินุวัตร จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 61 : วิทยา สง่าเนตร จ.สกลนคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 62 : วิรัตน์ ธาตุทอง จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 63 : วิวัฒน์ กิตติก้องสกุล กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 64 : ด.ช.วิศวะ อุทุมมาลา จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 65 : วีด๊าด มะสง จ.ยะลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 66 : วีรชัย เพ่งฉ่ำ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 67 : ศรัญญา ขุนเขาเขียว จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 68 : ด.ญ.ศศิชา ทรัพย์สะสม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 69 : ศักดิ์สยาม เสรีวิชัยสวัสดิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 70 : ด.ญ.ศิรดา แก่นจันทร์ จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 71 : สมจิตร พรมวงศ์ จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 72 : สมชาย ซึมกลาง จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 73 : ด.ต.สมพงษ์ รัตน์รองใต้ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 74 : สมพิศ ยี่บุุ๋น จ.ชัยนาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 75 : ด.ช.สมรักษ์ ทันท่าหว้า จ.ชัยภูมิ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 76 : ด.ต.สมหมาย นุชนารถ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 77 : สายฝน จันโทกุล จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 78 : สินธ์นที กีรติการุณย์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 79 : สิริกร อุตรชน จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 80 : สีนวน แสนสิทธิ์ จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 81 : สุกัญญา คำผา จ.จันทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 82 : สุชาดา ประทุม จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 83 : ด.ญ.สุดาชนก วิศิษฐ์ชนะชัย จ.ลพบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 84 : สุทธิ์พงษ์ พรหมโชติ จ.กาญจนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 85 : สุทัศน์ สมบูรณ์ จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 86 : สุมาลิน ทรัพย์นภาพร จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 87 : สุรเศรษฐ์ ส่องใส จ.นครพนม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 88 : สุวิโรจน์ อิติปิโซ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 89 : หนูพริ้ง หงษ์เวียงจันทร์ จ.นครปฐม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 90 : ด.ช.อนุชา คงรอด จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 91 : ด.ช.อาทิตย์ นาคเครือ จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 92 : อุษณีย์ เตชะเกษม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 93 : อโณทัย ฉุ้นประดับ จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 94 : เกียรติพงษ์ วันเพ็ญ จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 95 : จ.ส.อ.เจษฎา จันสุภเสน จ.ปราจีนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 96 : เนตรนภา ปัทธิสม จ.สระแก้ว
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 97 : แพรวทิพย์ บวรธรรมศักดิ์ จ.หนองคาย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 98 : ไพบูลย์ ศิริเวชอำนวยกิจ จ.เชียงราย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 99 : ไพรรัตน์ โพธิ์ศรี จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 100 : ไพรวรรณ เพชรสงค์ จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับที่ 11 บริษัท จีเนท อินเตอร์เนชั่นเนล(ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์มือถือจีเนท รุ่น G10:Argentina จำนวน 150 รางวัล รวมมูลค่า 1,497,000 บาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 1: กรวุฒิ เหล่าเขตร์กิจ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 2: ด.ช.กฤษณ์ คงเขาม่วง จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 3: กันยา ชูขุนทด จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 4: กิตติ อรุณพัฒนกิจ จ.ภูเก็ต
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 5: กิตติพจน์ เวณุนันทน์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 6: คณัสพันธ์ เมตตา จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 7: คณิต วรรณวงศ์ จ.ศรีสะเกษ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 8: ด.ญ.จรุงลักษณ์ ปิ่นแก้ว จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 9: จักรกฤษณ์ กล้วยแดง จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 10: จันทร์จิรา ใจอุ่น จ.พะเยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 11: ด.ช.จิรายุ จุนทการ จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 12: จุฑา เอี่ยมละออ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 13: ฉัตรเฉลิมวุฒิ ลาดเหลา จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 14: ชญาดา นาควัชรานันท์ จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 15: ชญานี พงษ์โชติ จ.กาญจนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 16: ชนม์นิภา งามพิง จ.ลพบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 17: ด.ช.ชนาธิป เพ็ญศิริ จ.ชุมพร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 18: ชัย สาลีวัน จ.ยโสธร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 19: ชัยยา ศรีเมือง จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 20: ชัยเนตร เพ่งพินิจ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 21: ด.ช.ณฐกร เชื้อวรสถิตย์ จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 22: ด.ญ.ณัฐรฐา จามรมาน จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 23: ดวงกมล ไกรสร จ.พิษณุโลก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 24: ดวงมณี แก้วปรอท จ.พังงา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 25: ดำรง เพชรรัศมีไพร จ.ลำพูน
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 26: ด.ต.ทวีศักดิ์ นามมุงคุณ จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 27: ทวีศิลป์ ตื้อเชียง จ.ตาก
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 28: ทองเพียร เย็นใจเฉื่อย จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 29: ทินพันธุ์ วณิชชากรพงศ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 30: ด.ช.ธดากรณ์ เจริญเชื้อ จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 31: ด.ญ.ธัญกรกมล สถานพงศ์ จ.บุรีรัมย์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 32: ด.ช.ธีรเทพ ประทุมตัง จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 33: นคร ชีวะ จ.แพร่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 34: นคร นามสวัสดิ์ จ.นครปฐม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 35: นงลักษณ์ เรืองฉาย จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 36: ด.ช.นิซุฟนันท์ โต๊ะพง จ.นราธิวาส
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 37: ด.ช.นิติรัฐ ธรรมธรานุรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 38: ด.ญ.นิภาพร ทองดี จ.ชัยภูมิ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 39: นิรุทธ์ ไชยภลาง จ.หนองคาย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 40: น้ำทิพย์ สังข์แก้ว จ.สิงห์บุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 41: บรรจง อุ่นชง จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 42: บัณฑิต สท้านไตรภพ จ.ลำปาง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 43: บุญทิวา วัฒนโรจน์มณี กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 44: บุญศิริพร บุญโต จ.สิงห์บุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 45: ปพน เบิกขุนทด จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 46: ประเทือง สีนาม จ.บุรีรัมย์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 47: ปรีชา กลิ่นอุบล จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 48: ปัญญา กรุงศรีเมือง จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 49: ปิยาภรณ์ อติชาตนันท์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 50: ด.ญ.ปุณยาพร หมอกชัย จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 51: ฝ้าย เพ็งหมื่น จ.พิจิตร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 52: พงศธร วัฒนพฤกษ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 53: พัชรีญา เปล่งฉวี จ.สระบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 54: พัศรีวรรณ ทาอิ จ.ภูเก็ต
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 55: พิชิต นรมาศ จ.ตราด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 56: พิทักษ์ชัย มิ่งขวัญทอง จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 57: ด.ญ.พิมพ์ชนก ผาสุขดี กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 58: ภวัต ไทรแก้วเรือง จ.นครปฐม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 59: ภัทรวดี รุ่งมงคลชัย จ.กาญจนบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 60: ภูวดล กิตติธนะบูรณ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 61: มงคล ทองบ่อ จ.ลำปาง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 62: มงคล ทองเอี่ยม จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 63: ยะมิน ยะก๊บ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 64: ยุพนี เพิ่มพานิช กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 65: ด.ช.รชต กฤษณะสุวรรณ จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 66: ระวีวรรณ สมศรีกุล จ.หนองคาย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 67: รัฐพงศ์ เอี่ยมวิไล จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 68: รัตตะนี รุ่งสุข กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 69: ด.ญ.รุชฎา หลีเยาว์ จ.สตูล
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 70: วนัส ธิอ้าย จ.น่าน
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 71: วรรณิภา ธิพรพรรณ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 72: วรัญญา สีธิ จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 73: วราภรณ์ วัชระศิริบรรลือ จ.บุรีรัมย์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 74: ด.ช.วริทธิ์ธร ศรีสวัสดิ์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 75: ด.ช.วสวัตติ์ ทองศรี จ.สิงห์บุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 76: ด.ช.วันชัย นาคทั่ง จ.นครปฐม
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 77: วันทนา ธัญญานุช จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 78: วิชัยวุธ ด้วงแก้ว จ.ตรัง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 79: วิฑูรณ์ สารเห็ด จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 80: วิทยา จิวัฒน์นไพบูลย์ จ.สุโขทัย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 81: วิศิษฐ์ ก้องเกียรตินนท์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 82: เด็กหญิงศรินทรา ศักดิ์สงค์ จ.ลพบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 83: ด.ญ.ศรีกัลยา ชูจันทร์ จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 84: ศศิวรรณ์ บุญอ่อน จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 85: ศิริพัทธ์ เทพเขียว จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 86: ศิริวรรณ วลัยศรี จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 87: ศิริวัฒน์ มังศรี จ.สกลนคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 88: ด.ช.สกนธ์ อำนวยพร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 89: ด.ช.สกฤษฏ์ โพธิ์ภักดี จ.สุรินทร์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 90: สนิทัศน์ ปรากฎ จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 91: สมชาย ขายเครื่องเทศ จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 92: สมชาย สุขอารีกิจ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 93: สมบัติ นัยวุฒิ จ.กำแพงเพชร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 94: สมพงษ์ พรหมสุวิชา จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 95: สมพร ศรีเถาะ จ.เพชรบูรณ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 96: สมพร สิริพันธ์มณี กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 97: สมรรถฤกษ์ ตันติกุล จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 98: สมาน บุญประสิทธิ์ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 99: สมเชาว์ ดวงจันทร์ จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 100: สมเพียร จันฤสิน จ.อุทัยธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 101: สัน อ่อนคล้าย จ.เพชรบูรณ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 102: สำราญ วงษ์ธัญญะ จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 103: สิรวัศยา สายขุน จ.ชัยภูมิ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 104: ด.ญ.สิริญญา ทิมเชียงราก จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 105: สิริมา เหล่ชาย จ.พังงา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 106: สุกัญญา บุญแก้ว จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 107: สุจี แก้วคำ จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 108: สุธาสินี ปินตา จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 109: สุนทร แก้วเจริญ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 110: สุภัทร อนุกูลวุฒิพงศ์ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 111: สุภาพร อิษฎาธิคม กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 112: สุภาพร เถกิงศรี กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 113: สุภาวดี ขำเวช จ.สมุทรปราการ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 114: สุมินทร์ หลีสกุล จ.พังงา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 115: สุรนาท ใจงาม จ.นนทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 116: สุรพันธ์ นามทิพย์ จ.เพชรบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 117: สุรศักดิ์ จรูญโชติมณี จ.สมุทรสาคร
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 118: สุรศักดิ์ จำรัสการ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 119: สุวิมลย์ เพชรล้ำ จ.ชัยภูมิ
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 120: สุเมธ เพ็งสวย จ.ชัยนาท
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 121: อนุกิจ คล้ายเพชร จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 122: อนุชา ศรีเมือง จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 123: อนุชา เกิดหมื่นไวย จ.นครราชสีมา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 124: อภิรักษ์ ดุงศรีแก้ว จ.อุดรธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 125: อรพินท์ มณีพิทักษ์สันติ จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 126: อัมพร สืบเพ็ง กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 127: อาทิตย์ แวหะมะ จ.สุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 128: อายนอก เชอปาง จ.เชียงราย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 129: อารักษ์ รัตนปัญญากุล จ.ชลบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 130: อินทชัย เรือนแปง จ.ลำปาง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 131: อุทิศ ทศานนท์ จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 132: อุเทน คำพิชัย จ.จันทบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 133: เกมกาญจน์ คงเกิด กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 134: เกษม ศิริพานิช จ.สุพรรณบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 135: เกื้ออนันต์ เนียมนัดถุ์ จ.นครสวรรค์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 136: เขตร ภาพยนต์ จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 137: เขสิกา จิตอารี จ.ระยอง
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 138: เครย์ มาศมินทร์ไชยนรา จ.สงขลา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 139: เจียร สุวรรณ จ.ราชบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 140: ด.ญ.เบญจวรรณ สระทองแพ จ.บุรีรัมย์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 141: ด.ญ.เพียงฟ้า รสชา จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 142: เมฆ อินมา จ.สุโขทัย
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 143: เรืองชัย แสงใยมณี จ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 144: เอกนรินทร์ เตียวอู๋ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 145: เอื้องสร้อย กาศสกุล จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 146: โสภณ ภุมรินทร์ กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 147: ไกร ศิริทรัพย์ จ.สระบุรี
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 148: ไตรณุเดช สุขเจรียงพร กทม.
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 149: ไพรพนา บุญอาจ จ.กาฬสินธุ์
ชื่อผู้โชคดีท่านที่ 150: ไพรัช แซ่เหลือ กทม.

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thairath.co.th/event/30mpostcard

ตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการได้จาก นสพ.ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 11 ส.ค.2553 และฉบับล่วงหน้าวันที่ 12 ส.ค.2553 จากนั้นให้รอรับหนังสือแจ้งยืนยันการถูกรางวัลพร้อมหลักฐาน เอกสารประจำตัว คือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน มาขอรับรางวัลได้ที่สำนักงาน นสพ.ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th/event/30mpostcard (4274)