รางวัลประจำสัปดาห์

รางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2552

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ (จำนวน 10 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท

ชื่อ-นามสกุล เบอร์มือถือ
นางสาวกฤษณา ชีวอารี 081-829-xxxx
นายบุญฤทธิ์ เอี่ยมผ่องใส 081-914-xxxx
นางสาวมยุรา จินโรจน์ 082-279-xxxx
นางสาวธันย์ชนก เอนกบุณย์ 080-767-xxxx
นางสาวสุพาภิชย์ (สายฝน) ลีลาน้อย 081-876-xxxx
นายประดิษฐ์ วงค์อภิวัฒนะกุล 081-841-xxxx
นายประมวล ทบวงษ์ศรี 081-055-xxxx
นายอนุพงษ์ เขียววงค์ 089-852-xxxx
นางวารินทร์ กรไกร 087-245-xxxx
นางสาวชนิตา บุระพันธ์ 081-295-xxxx

รายละเอียดผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคมทั้งหมด http://www.ais.co.th/aunjaidaitam/winner_may09.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ais.co.th/aunjaidaitam/Contatus.html (1189)