ครั้งที่ 1 จับรางวัล 9 พฤศจิกายน 2552
16 พ.ย. สำราญ วรรณกิตติ กรุงเทพ+ปริมณฑล
17 พ.ย. พรชัย ผัดแว่น เหนือ
18 พ.ย. พิมพาภรณ์ เดชลิ้มอนันต์ กรุงเทพ+ปริมณฑล
19 พ.ย. มิลินดา สีเทา ตะวันออก
20 พ.ย. ธเนศ หนูพันธ์ ใต้
21 พ.ย. กร พรสุวรรณ อิสาน
22 พ.ย. ศุภวัน กระจายศรี กรุงเทพ+ปริมณฑล

ครั้งที่ 2 จับรางวัล 16 พฤศจิกายน 2552
23 พ.ย. นภสวรรณ พรรณ์โรจน์ กรุงเทพ+ปริมณฑล
24 พ.ย. ปริญญา สายทองมี เหนือ
25 พ.ย. ราม เหลาคม กลาง
26 พ.ย. ชนิสร อื้อจรรยา อิสาน
27 พ.ย. สุภาพร เปล่งปลั่ง กรุงเทพ+ปริมณฑล
28 พ.ย. จันทร์แรม แจ่มสว่าง อิสาน
29 พ.ย. ณัฐพล พุกสอน กลาง
30 พ.ย. วิลาวัณย์ ธนังเจริญสุข กรุงเทพ+ปริมณฑล
1 ธ.ค. ชมพูนุช สรเสณีธ์ ใต้
2 ธ.ค. สุรัน อภิชาติปิยกุล เหนือ

ครั้งที่ 3 จับรางวัล 23 พฤศจิกายน 2552
3 ธ.ค. มะลิพร เรือนคำ เหนือ
4 ธ.ค. ประทุม รื่นภาคฤกษ์ กรุงเทพ+ปริมณฑล
5 ธ.ค. สุวัฒนชัย ทองจินดา ใต้
6 ธ.ค. ธงชัย บุตรอินทร์ อิสาน
7 ธ.ค. ศรีวรรณา แสงพลอย กลาง
8 ธ.ค. ชยรรย์ เธี่ยรตระการ กลาง
9 ธ.ค. ศิริวรรณ ศรีสุข กรุงเทพ+ปริมณฑล

ครั้งที่ 4 จับรางวัล 30 พฤศจิกายน 2552
10 ธ.ค.
11 ธ.ค.

ครั้งที่ 5 จับรางวัล 7 ธันวาคม 2552
20 ธ.ค.

ครั้งที่ 6 จับรางวัล 20 ธันวาคม 2552
27 ธ.ค.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.cokethai.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=729 (706)